Via Vinera

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за провеждане на консуматорска промоционална кампания

„НАСЛАЖДАВАЙ СЕ НА ЖИВОТА С VIA VINERA

в търговска верига Фантастико

 

  1. ОРГАНИЗАТОР

Играта е организирана от „СЕЛЕСТА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, ЕИК 201186410, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Ботевградско шосе” № 459. Общите условия, на играта са публикувани на уеб страницата https://viavinera.bg/promo.

  1. ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

2.1. Играта „Наслаждавай се на живота с Via Vinera“, наричана по-долу за краткост „Играта“, стартира от 00:00 ч. на 06.06.2024 г. и продължава до 24:00 ч. на 06.07.2024 г. Играта се провежда онлайн, чрез уеб страницата https://viavinera.bg/promo на територията на Република България. Кампанията ще бъде популяризирана и на Facebook страницата на https://www.facebook.com/ViaVinera.

2.2. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „СЕЛЕСТА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри и съпрузи.

2.3. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда от вид по т. 4.1, при условията на т. 4.2.

2.4. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията ѝ, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

2.5. Участието в Играта е обвързано с покупка.

 

  1. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ В ИГРАТА

 

CONTOUR CABERNET SAUVIGNON & PINOT NOIR

CONTOUR SAUVIGNON BLANC & PINOT GRIS

CONTOUR ROSE PINOT NOIR

VIA VINERA CABERNET SAUVIGNON & SYRAH

VIA VINERA CHARDONNAY & SAUVIGNON BLANC

CASTELLUM CABERNET SAUVIGNON

CASTELLUM CHARDONNAY BARRIQUE

 

 

  1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1. За да се включат в Играта, Участниците трябва да закупят в периода на Играта поне един от Участващите продукти и след това да регистрират в периода на Играта номера на касовата бележка, удостоверяваща покупката, като влязат на уебсайта https://viavinera.bg/promo и попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия

(*) Електронен адрес

(*) Телефонен номер

(*) Код на касовата бележка

(*) Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието му в Играта.

3.2. В тегленето участват всички потребители, които успешно са се регистрирали на уебсайта на https://viavinera.bg/promo. Организаторите не носят отговорност за онлайн регистрации, които не са достигнали своята дестинация, поради, но не само, технически проблеми извън контрола на Организаторите, загуби, забавяния или всякакъв друг проблем с регистрацията в Играта, свързан с интернет връзката или интернет доставчика на потребителя, който иска да се регистрира в Кампанията.

3.3.  В периода на кампанията всеки Участник може да направи неограничен брой регистрации. Участниците имат право да регистрират една касова бележка само един път.

3.4. Участниците следва да съхраняват всички касови бележки, регистрирани по време на Кампанията до 15 дни след публикуването на списъка с печеливши и да ги представят на Организаторите при поискване, и за да удостоверят покупката при спечелване на награда. Всяка награда ще бъде изпращана след като спечелилият Участник изпрати снимка на касовата бележка на Организатора, с което да удостовери извършената покупка на вино от търговска верига Фантастико.

3.5. Всяка касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж за целите на Кампанията. Всеки опит за измама от страна на Участник ще води до изключването на този Участник от Кампанията. Ако бъде установено, че една касова бележка е регистрирана 2 пъти, тогава за валидна се счита бележката, регистрирана с по-ранна дата.

3.6. Изтеглените печеливши от Играта нямат право да прехвърлят правата за получаването на наградата на други лица.

3.6. Печелившите от Играта не могат да получат паричния еквивалент на наградите или да ги заменят за други продукти, услуги или разновидности на наградата.

3.7. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от Играта, че участникът няма необходимата възраст за участие.

  1. НАГРАДИ, ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

4.1. Наградите:

VIA VINERA Комплект от 2 броя бутилки вино, червено и бяло – 20 бр.

CAMPINGAZ Хладилна чанта SHOPPING 15 L – 10 бр.

CAMPINGAZ Комплект за барбекю UNIVERSAL – 3 бр.

CAMPINGAZ Преносимо барбекю ATTITUDE 2go CV – 1 бр.

4.2. Участниците, регистрирали успешно касова бележка, имат право да спечелят само по 1 комплект вино или само 1 награда от следните, наричани за краткост „големи награди“: преносимо барбекю, комплект за барбекю или хладилна чанта. Участниците, които са спечелили комплект вино имат право да участват за големите награди и ще бъдат включени във финалното теглене на 08.07.2024 г.

4.3. Печелившите се определят чрез електронно теглене, което ще се извършва на следните дати:

За комплект вино: 13.06.2024, 20.06.2024, 27.06.2024 и 04.07.2024.

За големите награди: 08.07.2024.

В тегленето участват всички валидни регистрации на един и същ участник.

4.4. Печелившите участици се уведомяват чрез телефонно обаждане в срок до 48 (четиресет и осем) часа, след като са били изтеглени.

4.5. Ако печелившият участник откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок до 72 часа след получаване на уведомлението, наградата се пренасочва към резервен печеливш участник.

4.6. Всички изтеглени печеливши участници трябва да изпратят снимка на касовата бележка, доказваща покупката, за да й/му бъде изпратена наградата. При получаване на наградата, участниците трябва да предадат касовата бележка на куриера.

4.7. Изтегленият печеливш участник за награда на пазарна стойност над 100 лв трябва да изпрати три имена, ЕГН и касова бележка, доказваща покупката, за да му бъде издадена служебна бележка по чл.11 от настоящите общи условия.

4.8. Изтегленият печеливш участник се обявява на сайта чрез публикуване на първо име, първата буква от фамилното име и седем цифри от телефонния номер, с които се е регистрирал/а.

4.9. Изтегленият печеливш участник получава наградата/ите си в срок от 45 работни дни след потвърждение. При невъзможност печелившият да получи наградата си поради причини, независещи от двете страни, или поради невъзможност да бъде доставена наградата ако печелившият не може да бъде открит на посоченият адрес за доставка или не потърси пратката си в посочения офис на куриерска фирма, след изтичането на срока от 45 дни, печелившият участник губи правата си за получаване на съответната награда, като Организаторите имат право да се разпоредят с неполучената награда, както намерят за добре.

4.10. След уведомлението, изтегленият печеливш участник трябва да подаде адрес за получаването ѝ. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Организаторите. Личните данни на печелившия участник (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, което изтегленият печеливш участник следва да потвърди писмено по електронна поща.

4.11. При получаване на наградата, съответният изтеглен печеливш участник следва да представи документ за самоличност и попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата и условията по чл.5 на настоящите общи условия. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите общи условия нямат право да получат награда.

4.12. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторите имат задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.

  1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

5.1. С участието си в Играта чрез натискане на бутона „регистрирай се”, който се намира на официалната страница на сайта https://viavinera.bg/promo, участниците се обвързват с настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

5.2.  Общите условия се публикуват на сайт https://viavinera.bg/promo за целия период на Играта.

5.3. Организаторът има  правото да променя Общите условия на Играта по всяко време, обявявайки това на официалния сайт https://viavinera.bg/promo.

5.4. Организаторите има право да прекратят кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нормалното й провеждане, както и в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Общите условия от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

5.5. Кампанията се счита прекратена в срок от 7 дни, считано от датата публикуване на информацията по т. 4 на интернет страниците на организаторите.

  1. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

6.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

6.2. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с Играта.

6.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

  1. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Съорганизаторите са Администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

7.2. С участието в Играта участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Общи условия имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Играта, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес office@selesta-trading.bg. В e-mail съобщението желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Играта, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Играта, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва и възможността да спечели.

7.3. С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в Играта лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

При изпълнение на правилата за участие в Играта, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) Съорганизаторите (б) трети лица (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на Съорганизаторите, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

Организаторът ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Играта– 1 г. от заявяването за участие в Играта, за целите на изпълнение на законовите си задължения за деклариране и внасяне на данъка за предоставените награди, за срока, съгласно действащото законодателство.

С участието си в Играта и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

7.4. С участието в тази Игра участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

Участникът има право да подаде жалба до КЗЛД във връзка с обработването на личните данни на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 или на ел. поща: kzld@cpdp.bg.

  1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

8.2. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

Настоящите правила влизат в сила от 06.06.2024г.